Privacy verklaring

In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. 

 

Privacybeleid van Shiatsupraktijk voor energiebalans


Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens die ten behoeve van shiatsupraktijk voor energiebalans worden verzameld en vastgelegd. 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Shiatsupraktijk voor energiebalans verwerkt uw persoonsgegevens omdat u cliënt bent bij shiatsupraktijk voor energie als/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer  
- E-mailadres 
- Geboortedatum
- Datum van behandeling
- Cliëntdossier (achtergrond- en behandelinformatie)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Shiatsupraktijk voor energiebalansverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Verzenden nieuwsbrief
- Contact opnemen indien nodig, bijvoorbeeld om de (behandel)overeenkomst uit te kunnen voeren, 
aanleggen van een dossier (wettelijk verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst, de WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Shiatsupraktijk voor energiebalans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
 

Opslag gegevens  

[Naam praktijk]gebruikt Apple om uw gegevens in op te slaan, een beveiligingsprogramma van Apple om uw gegevens te beschermen,  Gmail voor het e-mailverkeer met u enWix.comom de website vorm te geven en om (SSL gecertificeerd )te hosten. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

[Naam praktijk] bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang de wet dat van ons eist, bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingdienst. De gegevens in het cliëntdossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

 

Heeft u zich geabonneerd op onze nieuwsbrief dan bewaren wij uw e-mailadres totdat u zich hiervoor afmeldt. Heeft u zich aangemeld voor onze activiteiten al dan niet via onze website, dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot drie maanden nadat deze activiteit is afgelopen om u na afloop nog relevante informatie te kunnen sturen. Heeft u persoonsgegevens verstrekt in correspondentie, dan bewaren wij deze niet langer dan voor welk doel u deze gegevens heeft verstrekt.  
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar;

  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;

  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie door mij of de boekhouder. Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met derden af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. [Naam praktijk] blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
     

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Shiatsupraktijk voor energiebalans gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Wij gebruiken [Google Analytics en Adwords bijv.], om statistieken van bezoekers op de website bij te houden. Om uw privacy te beschermen worden IP-adressen niet opgeslagen en doorgestuurd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  
 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door [naam praktijk]. Hierbij in acht nemend dat verwijdering niet altijd mogelijk is in verband met de wetgeving (denk hierbij aan de bewaarplicht van de belastingdienst en WGBO). U heeft het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar shiatsumaarssen@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen twee weken, op uw verzoek.  Shiatsupraktijk voor energiebalans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.  
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Shiatsupraktijk voor energiebalans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via shiatsumaarssen@gmail.com
 

Ingangsdatum 

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018 en is gepubliceerd op onze website. 
 

Contactgegevens:  

Shiatsupraktijk voor energiebalans

Columbuslaan 17

3603 GD Maarssen

tel. 06- 195 04 192